30 maja 2024

Prochowiczanka

Prochowice

Giełda korporacyjna

Giełda korporacyjna, to obok giełdy państwowej jeden z typów giełd jakie wyróżnia się ze względu na jej statut. Giełdy korporacyjne inaczej są też nazywane amerykańskimi. Wyodrębnia się je m.

in. ze względu na ich formę prawną. Położenie prawne giełdy korporacyjnej może być samorządowe, prywatno-prawne lub kapitałowe.

Najczęściej w tym przypadku można mówić o spółce akcyjnej lub spółdzielni.Giełdy korporacyjne są zazwyczaj tworzone przez różnego typu organizacje gospodarcze. Mogą to być np.

zrzeszenia producentów, przemysłowców, kupców, pośredników lub bankierów. Giełdy korporacyjne tworzą też lokalne samorządy. Taki rodzaj giełdy nie jest nastawiony na zysk.

Dochody z zawieranych na niej transakcji nie są w żaden sposób rozdzielane pomiędzy udziałowcami, są natomiast przekazywane dalej na finansowanie rozwoju tejże giełdy.Udziałowcy giełdy korporacyjnej nie są jej akcjonariuszami. Są wyłącznie jej udziałowcami – posiadają bowiem członkostwo, a nie akcje.

Każda giełda korporacyjna działa zgodnie z własnym statutem.

biuro rachunkowe olsztyn TERMO-REX
prochowiczanka.prochowice.pl © | Newsever by AF themes.