Obecnie giełdy są kontrolowane oraz regulowane m.in.

przez państwo lub konkretne podmioty, które udzielają im koncesji. Jeżeli giełda jest kontrolowana przez państwo, to określa ono m.

in. to, w jaki sposób giełda będzie nadzorowana.

Podobne zadania stają przed innymi podmiotami, które regulują funkcjonowanie giełd na rynku.Statut oraz regulamin giełdy w największym stopniu wpływają na to, jak działa dana giełda.

Nakładają na giełdę określona prawa i obowiązki, z których musi się wywiązywać. Jednak regulaminy i statuty nadają giełdom też i prawa.

Określają również cele działalności giełdy, prawa oraz obowiązki jej członków, sposób organizacji władzy, a także warunki oraz technikę zawierania giełdowych transakcji. Określają również sposoby rozstrzygania wszelkich sporów oraz udzielania reklamacji.

W zależności od danego kraju prawne statusy funkcjonowania giełd mogą się od siebie różnić. Jednak biorąc pod uwagę ogólne kryteria wszędzie można wyróżnić giełdy państwowe oraz korporacyjne.

Kredyt ze Wspraciem Rządowym