Strategia „Europa 2020”, czynnie realizowana przez Unię Europejską, określa cele strategiczne oraz rozwojowe priorytety, jakie obowiązują we wszystkich państwach członkowskich. Nie tylko one określają jednak, w jaki sposób realizowane są cele UE. W powiązaniu ze strategią określone zostały również tak zwane „polityki horyzontalne”. Każdy projekt realizowany z wykorzystaniem funduszy europejskich powinien być z nimi zgodny.

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej nie określają, na co zostają wydawane pieniądze z unijnego budżetu. Definiują jednak, jakie wartości i prawa powinny być szanowane podczas realizacji nadrzędnych celów. Warto wiedzieć, że zostały nakreślone w taki sposób, by w działaniach na terenie UE unikać szeroko pojmowanej dyskryminacji, niszczenia środowiska naturalnego oraz wyrównywać szanse rozwojowe i różnice społeczne pomiędzy mieszkańcami poszczególnych państw członkowskich. Wśród polityk horyzontalnych znajduje się zrównoważony rozwój, równość szans oraz społeczeństwo informacyjne.

Warto jednak wiedzieć, że z biegiem lat na znaczeniu zyskuje również polityka rozwoju przestrzennego, której celem ma być zachowanie różnorodności kulturowej regionów oraz zapewnienie im odrębności.

Kompleksowy rejestr firm od firmy Bisnode. administrator bezpieczeństwa informacji