Strategia „Europa 2020”, czynnie realizowana przez Unię Europejską, określa cele strategiczne oraz rozwojowe priorytety, jakie obowiązują we wszystkich państwach członkowskich. Nie tylko one określają jednak, w jaki sposób realizowane są cele UE. W powiązaniu ze strategią określone zostały również tak zwane „polityki horyzontalne”. Każdy projekt realizowany z wykorzystaniem funduszy europejskich powinien być z nimi zgodny.

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej nie określają, na co zostają wydawane pieniądze z unijnego budżetu. Definiują jednak, jakie wartości i prawa powinny być szanowane podczas realizacji nadrzędnych celów. Warto wiedzieć, że zostały nakreślone w taki sposób, by w działaniach na terenie UE unikać szeroko pojmowanej dyskryminacji, niszczenia środowiska naturalnego oraz wyrównywać szanse rozwojowe i różnice społeczne pomiędzy mieszkańcami poszczególnych państw członkowskich. Wśród polityk horyzontalnych znajduje się zrównoważony rozwój, równość szans oraz społeczeństwo informacyjne.

Warto jednak wiedzieć, że z biegiem lat na znaczeniu zyskuje również polityka rozwoju przestrzennego, której celem ma być zachowanie różnorodności kulturowej regionów oraz zapewnienie im odrębności.

Kompleksowy rejestr firm od firmy Bisnode. Na legitymacjach studenckich oraz banknotach znajdują się hologramy nie do podrobienia administrator bezpieczeństwa informacji